Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2015

Ν. 1863/1989 Άρση των συνεπειών του εμφυλίου πολέμου 1944-1949

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 1863

Άρση των συνεπειών του εμφυλίου πολέμου 1944-1949.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1
 1. Η περίοδος από την αποχώρηση των Στρατευμάτων κατοχής μέχρι 31.12.1949 αναγνωρίζεται ως «περίοδος εμφυλίου πολέμου».
 2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος «συμμοριτοπόλεμος» αντικαθίσταται με τον όρο «εμφύλιος πόλεμος» και όπου «συμμορίτες» με τον όρο «Δημοκρατικός Στρατός».
 3. Διατάξεις συντακτικών πράξεων, ψηφισμάτων, νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, που είναι αντίθετες με τις διατάξεις του παρόντος καταργούνται.

Άρθρο 2

Αίρονται οι οποιεσδήποτε συνέπειες από καταδίκες αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και όσων έλαβαν μέρος στον εμφύλιο πόλεμο που επιβλήθηκαν από κακουργοδικεία, εφετεία, τακτικά ή έκτακτα στρατοδικεία, ναυτοδικεία ή αεροδικεία για πράξεις που είχαν σχέση με συμμετοχή τους στην Εθνική Αντίσταση και τον εμφύλιο πόλεμο καθώς επίσης με τα κοινωνικά τους φρονήματα και γενικότερα με την κατά διαστήματα πολίτικη ανωμαλία από την απελευθέρωση και μέχρι 24 Ιουλίου 1974, οι δε ποινές διαγράφονται από τα δελτία του ποινικού μητρώου.

Άρθρο 3
 1. Δικαίωμα σύνταξης από το Δημόσιο Ταμείο κατά τις διατάξεις των άρθρων 2 εως 14 του Ν. 1543/1985 (ΦΕΚ 73) έχουν όσοι είχαν ενταχθεί σε ανταρτικές ομάδες ή οργανώσεις του άρθρου 9 του Ν. 1285/1982 ή στο «Δημοκρατικό Στρατό» και κατέστησαν διαρκώς ανίκανοι συνεπεία οποιουδήποτε παθήματος, τραύματος ή νόσου που οφείλεται αποκλειστικά στις εμφύλιες συγκρούσεις ή συμπλοκές ή σε βίαια περιστατικά ή σε αντίποινα ή σε κακουχίες κατά τη διάρκεια της φυλάκισης ή σε εκτόπιση ή σε εξορίες, για τη δράση τους ή τα κοινωνικά τους φρονήματα, εφ' όσον αποδεδειγμένα το πάθημα έχει άμεση σχέση με τις συγκρούσεις αυτές και εφ' όσον αυτό έλαβε χώρα καθόλο το χρονικό διάστημα από την αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής μέχρι τη λήξη του εμφυλίου πολέμου ή και μετά τη λήξη του ή εφ' όσον κατέστησαν ανίκανοι συνεπεία νόσου που οφείλεται σε κακουχίες ή σε εκτοπίσεις ή σε εξορίες.
 2. Η νόσος πρέπει, στην τελευταία αυτή περίπτωση, να εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια των γεγονότων αυτών ή μέσα σε ένα εξάμηνο από τη λήξη τους.
 3. Η ένταξη στις ανταρτικές ομάδες ή οργανώσεις του άρθρου 9 του Ν. 1285/1982 αποδεικνύεται με πιστοποιητικό αγωνιστή της εθνικής αντίστασης του άρθρου 10 του Π.Δ. 379/1988 (ΦΕΚ 136), η δε ένταξη στο «Δημοκρατικό Στρατό» με οποιοδήποτε επίσημο στοιχείο ή αν λείπουν στοιχεία, με ένορκη βεβαίωση δύο μαρτύρων ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου.

Άρθρο 4
 1. Δικαίωμα σύνταξης από το Δημόσιο Ταμείο, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τη συνταξιοδότηση των πολιτών από τον άμαχο πληθυσμό έχουν όσοι δεν είχαν ενταχθεί σε ανταρτικές ομάδες ή οργανώσεις ή στο «Δημοκρατικό Στρατό» και κατέστησαν διαρκώς ανίκανοι συνεπεία τραύματος που οφείλεται αποκλειστικά στις εμφύλιες συγκρούσεις ή συμπλοκές ή σε βίαια περιστατικά ή σε αντίποινα, εφ' όσον τα γεγονότα αυτά έλαβαν χώρα στο χρονικό διάστημα από την αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής μέχρι τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, καθώς και από έκρηξη βλημάτων ή εκρηκτικών μηχανημάτων κάθε είδους, που τοποθετήθηκαν ή εγκαταλείφθηκαν από τον «Εθνικό» ή το «Δημοκρατικό Στρατό» ή από άλλες ένοπλες οργανώσεις και αν ακόμη ο τραυματισμός αυτός επήλθε μετά τη λήξη των εμφύλιων συγκρούσεων.
 2. Επίσης δικαιούνται σύνταξη και όσοι από τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο κατέστησαν ανίκανοι συνεπεία νόσου που οφείλεται αποκλειστικά σε κακουχίες κατά τη διάρκεια της φυλάκισης ή αιχμαλωσίας ή εκτόπισης ή εγκλεισμού σε στρατόπεδα συγκέντρωσης ή σε εξορίες, για τη δράση τους ή τα κοινωνικά τους φρονήματα, έστω και αν τα γεγονότα αυτά έλαβαν χώρα μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου. Η νόσος πρέπει να εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια των γεγονότων αυτών ή μέσα σε ένα εξάμηνο από τη λήξη τους.
 3. Η σύνταξη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού χορηγείται εφ' όσον το ποσοστό μείωσης της ικανότητας για εργασία ανέρχεται τουλάχιστον σε 25%.

Άρθρο 5
 1. Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα για συνταξιοδότηση με βάση τις διατάξεις του παρόντος, έχουν δε θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα για την ίδια αιτία με βάση άλλες διατάξεις, δικαιούνται να επιλέξουν τη μία από τις δύο συντάξεις.
 2. Δικαίωμα σύνταξης κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού έχουν και οι χήρες, οι γονείς, τα ανάπηρα τέκνα και οι ανάπηρες άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες ή αδελφές με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, όσων από τους αναφερόμενους στα άρθρα 3 και 4 του νόμου αυτού σκοτώθηκαν ή εκτελέστηκαν ή πέθαναν ή εξαφανίστηκαν, καθώς και όσων πεθαίνουν μετά την απόκτηση δικαιώματος σύνταξης ή, ενώ είχαν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, πέθαναν μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού ή και μετά από αυτήν, χωρίς να έχουν αναγνωρίσει δικαίωμα σύνταξης, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων που ισχύουν για τις οικογένειες αναπήρων πολέμου οπλιτών.
 3. Ως προς το ποσό της σύνταξης και τα επιδόματα ανικανότητας των δικαιούχων του άρθρου 4 του νόμου αυτού, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 80 και 105 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων, όπως ισχύουν για τους ανάπηρους πολίτες από τον άμαχο πληθυσμό.
 4. Ως προς την απόδειξη του τραυματισμού και του είδους του παθήματος, τη σχέση του με τα γεγονότα που κατά τα άρθρα 3 και 4 του νόμου αυτού παρέχουν δικαίωμα σύνταξης, το όργανο που προσδιορίζει το ποσοστό αναπηρίας, το συντάξιμο ποσοστό ανικανότητας, την απόδειξη του θανάτου, τη διαδικασία απονομής της σύνταξης και τα δικαιολογητικά, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 3, 5, 7, 8, 12, 13 και 14 του Ν. 1543/1985. Πιστοποιητικό αγωνιστή εθνικής αντίστασης υποβάλλεται όπου απαιτείται.
 5. Τα οικονομικά αποτελέσματα από την εφαρμογή του νόμου αυτού αρχίζουν από την 1η του επόμενου μήνα μετά την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση.

Άρθρο 6

Η ισχύς αυτού του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 1989

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣΦ. ΚΟΥΒΕΛΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 1989

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Φ. ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2015

Θα σε σώσουν αυτοί που σε κατέστρεψαν;

Εδώ και κάποιες μέρες, βλέπω στα κοινωνικά δίκτυα να αναπαράγεται μια φράση στα νεοελληνικά που υποτίθεται ότι είναι Αριστοφανική:

Δεν μπορείς να περιμένεις από αυτούς που σε κατέστρεψαν να γίνουν οι άνθρωποι που θα σε σώσουν
(Αριστοφάνης, "Βάτραχοι")

Μάλιστα, κάποιος έφτιαξε και μια εικόνα, για να χτυπάει πιο πολύ στο μάτι, στα κοινωνικά δίκτυα:

 

Επειδή η φράση που φάνηκε πολύ... σημερινή, έκανα τη σχετική έρευνα και για ακόμα μια φορά... απελπίστηκα!

Θα ξεκινήσω... ανάποδα: Στην κακοφτιαγμένη εικόνα (όπου ο ανδριάντας εμφανίζεται συμπιεσμένος οριζοντίως κατά 50%), ο εικονιζόμενος δεν είναι ο Αριστοφάνης, αλλά ο... Αισχύλος! Απόδειξη αυτού είναι το ότι πχ ο συγκεκριμένος ανδριάντας βρίσκεται στα εξώφυλλα των δωρεάν βιβλίων του Αισχύλου στο διαδίκτυο, όπως αυτό:

http://www.ebooks4greeks.gr/%CF%87%CE%BF%CE%B7%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7

Στην ουσία τώρα: Είναι κάπως δύσκολο να βρει κανείς την αρχαιοελληνική παραπομπή, όταν ξέρει μόνο μια απόδοσή της στα νεοελληνικά. Ψάχνοντας, παρετήρησα ότι όλες οι αναφορές στη νεοελληνική φράση, ξεκινούν από τις 8 Δεκεμβρίου 2013. Έτσι, δε δυσκολεύτηκα να βρω ότι η πηγή της ήταν η συνέντευξη που παραχώρησε εκείνη την ημέρα, στην Κυριακάτικη Δημοκρατία, ο Ακαδημαϊκός Βασίλειος Μαρκεζίνης. Εκεί, αναφερόμενος στους πολιτικούς που κατέστρεψαν τη χώρα, ο κ. Μαρκεζίνης είπε:

Δεν μπορείς να περιμένεις από αυτούς που σε κατέστρεψαν -το είπε ο Αριστοφάνης στους «Βατράχους»- ότι θα είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα σε σώσουν.

Θεώρησα, ότι  πλέον είχα μια αξιόπιστη ακαδημαϊκού επιπέδου παραπομπή και ως εκ τούτου, θα ήταν εύκολο να βρω την αυθεντική φράση. Εν τούτοις, αν και προσπάθησα αρκετά, δε βρήκα τίποτα σχετικό στους "Βατράχους". Βρήκα όμως μια "παρόμοια" φράση, σε άλλο έργο του Αριστοφάνους, και συγκεκριμένα στη λιβελλογραφική κωμωδία του, "Νεφέλες":

νῦν οὖν ὅπως σώσεις μ᾽, ἐπεὶ κἀπώλεσας (Aristoph. Cl. 1177

Στις Νεφέλες, ο Στρεψιάδης είναι καταχρεωμένος σε τοκογλύφους για να ικανοποιήσει το πάθος του γιου του, Φειδιππίδη, για τα άλογα. Σε μια απέλπιδα προσπάθεια, στέλνει το γιο του στη σχολή του Σωκράτους, να διδαχθεί τον Άδικο Λόγο που θα επιτρέψει στο Φειδιππίδη να αντικρούει τις κατηγορίες των πιστωτών στα δικαστήρια, ώστε να απαλλάξει τον πατέρα του από τα χρέη που του δημιούργησε. Έτσι, όταν ο Φειδιππίδης αποφοιτά, ο Στρεψιάδης του υπενθυμίζει τι πρέπει να κάνει με τα εφόδια που απέκτησε:

Τώρα, λοιπόν, να με σώσεις, αφού και με κατέστρεψες

Φοβάμαι ότι ο λάθος ανδριάντας και το λάθος όνομα της κωμωδίας, ωχριούν μπροστά στη λάθος φράση! Ενώ δηλαδή ο κ. Μαρκεζίνης ισχυρίζεται ότι ο Αριστοφάνης είπε ότι αυτός που έχει καταστρέψει, δε μπορεί να σώσει, στην πραγματικότητα, ο Αριστοφάνης είπε ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή ότι αυτός που έχει καταστρέψει, είναι και αυτός που πρέπει και μπορεί να σώσει. Δηλαδή, αν συνδέσουμε την πραγματική φράση του Αριστοφάνους με την υπόλοιπη συνέντευξη του κ. Μαρκεζίνη, τότε συνάγεται ότι... οι πολιτικοί που κατέστρεψαν τη χώρα, θα πρέπει να αναλάβουν και να τη σώσουν, με το βρουν τρόπο να μας απαλλάξουν από το χρέος που η πολιτική τους δημιούργησε!

Καλύτερα, λοιπόν, να καταχωνιάσουμε τη φράση αυτή (όπως θα έπρεπε να κάνουμε -κατά την ταπεινή μου γνώμη- και με όλην την κωμωδία "Νεφέλες", μιας και ξεχειλίζει από... κώνειο), παρά να την παρουσιάζουμε αντεστραμμένη, με λάθος παραπομπή και με λάθος εικονιζόμενο συγγραφέα...